Regulamin strony

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH,
WARSZTATACH STACJONARNYCH I WYJAZDOWYCH. („OWU”)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach (OWU)
  mają zastosowanie do usług świadczonych przez Akademię Rozwoju
  „ABSOLWENT” – Beata Krudkopad-Szaturska z siedzibą w
  Józefosławiu (05-509), przy ul. Mlecznej Drogi 15, wpisaną do
  CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI
  GOSPOARCZEJ pod numerem NIP 951-136-84-21, REGON
  017372375
 2. Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie stanowią integralną
  część Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Organizatorem
  a Uczestnikiem (dalej także Umowa). Uczestnik zawierając Umowę
  potwierdził, iż otrzymał je, zapoznał się z ich treścią i je akceptuje.
  II. WARUNKI PŁATNOŚCI
 3. Cena wskazana w umowie wyrażona jest w PLN.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do wpłacenia pierwszej części ceny
  najpóźniej następnego dnia po podpisaniu dokumentu Umowy w
  siedzibie Organizatora lub zawarciu umowy za pośrednictwem strony
  internetowej Organizatora (zgłoszenie drogą elektroniczną za pomocą
  formularza zgłoszeniowego traktowane jest jako oferta zawarcia
  umowy składana przez Uczestnika. Zawarcie umowy następuje
  poprzez przyjęcie oferty przez Organizatora. Potwierdzeniem przyjęcia
  oferty i zawarcia umowy jest potwierdzenie dokonania zgłoszenia
  otrzymywane przez Uczestnika na wskazany przez Uczestnika adres
  e-mail niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia). Pozostała część ceny
  jest płatna przed rozpoczęciem imprezy, w terminie określonym w
  formularzu zgłoszeniowym. Wpłat należy dokonywać na numer konta:
  14 1050 1038 1000 0022 5358 9846.
 5. Organizator jest uprawniony do podwyższenia ceny wyjazdu,
  jeżeli zmiana taka wynika bezpośrednio ze zmiany:
  a) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów
  paliwa lub innych źródeł zasilania w przypadku szkoleń, warsztatów
  realizowanych w formie wyjazdu;
  b) wysokości podatków lub opłat od usług objętych Umową,
  nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w
  realizacji Umowy, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych
  lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na
  lotniskach;
  c) kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy wyjazdowej.
  III. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
 6. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
  kraju, do którego wyjeżdża, w tym w szczególności przepisów
  paszportowych, celnych, zdrowotnych, sanitarnych, przewozowych,
  przepisów związanych z bezpieczeństwem.
 7. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do stosowania się do
  poleceń przedstawiciela Organizatora.
 8. W przypadku gdy udział Uczestnika w imprezie wymaga
  uzyskania przez Uczestnika wizy, Organizator występuje w imieniu
  Uczestnika o jej uzyskanie do odpowiedniej ambasady/konsulatu w
  Polsce, będących przedstawicielem kraju, do którego wyjazd jest
  organizowany. W przypadku gdy Uczestnikowi nie zostanie przyznana
  wiza (z przyczyn niezależnych od Organizatora), Uczestnik nie będzie
  mógł wziąć udziału w wyjeździe, zaś Organizator zwróci Uczestnikowi
  wpłaconą zaliczkę/cenę za wyjazd, z pomniejszeniem opłat wizowych
  poniesionych tytułem wniosku wizowego złożonego w imieniu
  Uczestnika oraz innych kosztów i wydatków poniesionych przez
  Organizatora w związku z realizacją zawartej Umowy.
  IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 9. Organizator odpowiada za zorganizowanie imprezy zgodnie z
  warunkami określonymi w Umowie o świadczenie usług.
 10. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte
  wykonanie umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie
  umowy jest spowodowane wyłącznie:
  a) działaniem lub zaniechaniem uczestnika,
  b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w
  wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub
  zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  c) siłą wyższą.
 11. Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte
  wykonanie usług w czasie trwania imprezy turystycznej jest
  ograniczona do trzykrotności całkowitej ceny imprezy turystycznej
  względem każdego uczestnika. Powyższe ograniczenie nie dotyczy
  szkody na osobie oraz szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku
  niedbalstwa.
  V. ODWOŁANIE IMPREZY PRZEZ ORGANIZATORA
 12. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie i dokonać
  pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego
  odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
  a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza
  niż podana w dniu ogłoszenia zdarzenia/ imprezy, a Organizator
  powiadomił uczestników o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie
 • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 2-6 dni,
 • 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej
  niż 2 dni, lub
  b) Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie z
  powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił
  podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie niezwłocznie
  przed rozpoczęciem imprezy.
 1. Organizator przed rozpoczęciem imprezy może dokonać
  jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w imprezie, gdy
  zmiana jest nieznaczna. O takiej zmianie Organizator poinformuje
  uczestnika w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym
  nośniku.
  VI. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ NA OSOBĘ TRZECIĄ
 2. Za pisemnym powiadomieniem najpóźniej na 5 dni przed
  planowanym terminem rozpoczęcia imprezy Uczestnik może, bez
  zgody Organizatora, przenieść na osobę trzecią spełniają warunki
  udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu
  umowy o świadczenie usług uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba
  ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
 3. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione
  przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy Uczestnik i
  osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. W
  szczególności, w przypadku wyjazdów obejmujących transport lotniczy
  są to koszty opłaty za zmianę danych na bilecie, zgodnie z
  taryfikatorem linii lotniczych.
  VII. REZYGNACJA Z IMPREZY
  W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie będącej przedmiotem
  Umowy, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej ceny z
  potrąceniem opłaty za odstąpienie od Umowy w wysokości zależnej
  od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy doszło do
  odstąpienia od Umowy, od spodziewanych oszczędności kosztów
  oraz spodziewanego dochodu alternatywnego wykorzystania danych
  usług. Jeśli rezygnacja następuje w terminie:
 • do 90 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny imprezy,
 • od 60 do 89 dni przed datą wyjazdu – do 60% ceny imprezy,
 • od 30 do 59 dni przed datą wyjazdu – do 75% ceny imprezy,
 • od 15 do 29 dni przed datą wyjazdu – do 85% ceny imprezy,
 • od 6 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 90% ceny imprezy,
 • na 5 dzień przed datą wyjazdu – do 95% ceny imprezy.
  VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII LOTNICZYCH
 1. Lot do miejsca docelowego i przylot z niego (w tym kwestie
  związane z opóźnieniem w przewozie pasażerów i/lub ich bagażu oraz
  zniszczeniem, zaginięciem lub uszkodzeniem bagażu) podlegają
  postanowieniom Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł
  dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja
  1999 r. – Konwencja Montrealska (Dz.U. 2007 Nr 37, poz. 235).
  Reklamacje dotyczące zniszczenia, zaginięcia lub uszkodzenia
  bagażu zarejestrowanego, a także reklamacje związane ze szkodą
  wynikłą z opóźnienia w dostarczeniu bagażu lub opóźnień w
  przewozie pasażerów, należy składać pisemnie na adres
  przedstawicielstwa linii lotniczych. Skargi powinny zostać wniesione
  bezzwłocznie po odkryciu szkody, przy czym najpóźniej zaś w ciągu 7
  dni od dnia odbioru uszkodzonego bagażu lub 21 dni od dnia odbioru
  opóźnionego bagażu.
 2. W przypadku, gdy lot odbywa się z państwa członkowskiego Unii
  Europejskiej lub, gdy lot odbywa się z państwa niebędącego
  członkiem Unii Europejskiej do państwa będącego członkiem Unii
  Europejskiej, zaś przewoźnik posiada ważną licencję na wykonywanie
  przewozów lotniczych wydaną przez państwo członkowskie Unii
  Europejskiej, Uczestnicy objęci są postanowieniami Rozporządzenia
  (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego
  2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy
  dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo
  odwołania lub dużego opóźnienia lotów. W przypadku opóźnienia lotu,
  odwołania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład, Uczestnicy mają
  prawo zgłaszać roszczenia odszkodowawcze bezpośrednio do
  przewoźnika lotniczego.
  IX. REKLAMACJE
 3. W razie stwierdzenia w trakcie trwania imprezy wadliwego
  wykonywania Umowy Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić o
  tym wykonawcę usługi oraz przedstawiciela Organizatora w postaci
  opiekuna grupy w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi, celem
  umożliwienia usunięcia wady na miejscu.
 4. Niezależnie od zawiadomienia o wadach imprezy, zgodnie z ust.
  1 powyżej, Uczestnik może złożyć organizatorowi turystyki reklamację
  zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy
  oraz określenie swojego żądania.
 5. Organizator sugeruje, wyłącznie dla celów dowodowych, nadanie
  reklamacji listem poleconym.
 6. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od daty jej
  złożenia, a w przypadku złożenia reklamacji podczas trwania imprezy,
  30 dni od dnia jej zakończenia.
  X. DANE OSOBOWE
 7. Akademię Rozwoju „ABSOLWENT” – Beata KrudkopadSzaturska z siedzibą w Józefosławiu (05-509), przy ul. Mlecznej Drogi
  15, wpisaną do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O
  DZIAŁALNOŚCI GOSPOARCZEJ pod numerem NIP 951-136-84-21,
  REGON 017372375
  informuje, iż jest administratorem danych osobowych wszystkich
  Uczestników, osób zainteresowanych ofertą Organizatora, osób
  posiadających konto w serwisie internetowym www.wyrypa.fun a
  także osób otrzymujących newsletter oraz inne materiały reklamowe
  Organizatora.
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
  danych) w następujących celach:
  (1) zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług , której stroną
  jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie
  osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w szczególności
  w celu przekazania informacji o ofercie Organizatora (art. 6 ust. 1 lit.
  b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  (2) prowadzenia marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1
  lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  (3) badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi
  Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych)
  (4) prowadzenia kont użytkowników serwisu www.wyrypa.fun (art. 6
  ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  (5) rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa
  prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych)
  (6) w celach dowodowych związanych z potrzebą zabezpieczania
  informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania fatów,
  dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f)
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych
  osobowych: imię (imiona), nazwisko, płeć, data urodzenia, adres
  zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, numer i seria dokumentu
  tożsamości, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności
  dokumentu, wizerunek, numer telefonu, adres email.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w
  celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług wyjazdowych,
  korzystania z konta użytkownika serwisu www.wyrypa.fun oraz
  otrzymywania materiałów reklamowych (newsletter) Organizatora.
 11. Dane osobowe Uczestników będą udostępnione jedynie w celu
  realizacji umowy o świadczenie usług wyjazdowych , następującym
  kategoriom podmiotów: ubezpieczycielom, agentom, pilotom,
  przewodnikom, przedstawicielom i podwykonawcom współpracującym
  z Organizatorem na podstawie odrębnych umów, służbom
  konsularnym państw przeznaczenia (w celach uzyskania wizy), liniom
  lotniczym, przewoźnikom autokarowym, promowym, hotelom (innym
  obiektom noclegowym), podmiotom świadczącym usługi płatnicze
  oraz inne usługi na rzecz Organizatora (księgowe, doradztwo prawne,
  audyt). W sytuacjach wyjątkowych, na podstawie art. 49 ust. 1 lit b)
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w przypadku gdy jest to
  niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług
  turystycznych, dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane
  do państw trzecich (państw, na terenie których odbywa się
  organizowany wyjazd turystyczny), zarówno tych, które zgodnie z
  decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony
  danych osobowych, jak i państw, które nie spełniają takich wymagań i
  nie zostały wdrożone zabezpieczenia dotyczące ochrony danych
  osobowych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.
 12. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie
  usług turystycznych przechowywane są przez okres negocjowania
  umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w
  którym osoba, której dane dotyczą, ostatni raz kontaktowała się z
  Organizatorem w sprawie zawarcia umowy. Dane pozyskane w celu
  wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przechowywane
  są przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz
  przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy, a także
  wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej i
  przedawnienia należności publicznoprawnych związanych z
  prowadzoną przez Organizatora działalnością gospodarczą. Dane
  pozyskane dla potrzeb marketingu produktów i usług Organizatora
  oraz prowadzenia kont użytkowników serwisu
  www.wytworniawypraw.pl przechowywane są do czasu zgłoszenia
  sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą co do celu takiego
  przetwarzania.
 13. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a w przypadku gdy dane są przetwarzane na
  podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do
  organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  jeśli uzna, iż przetwarzanie narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 14. Administrator uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób,
  których dane dotyczą lub od osób dokonujących rezerwacji/zawarcia
  umowy w imieniu swoim oraz innych osób, za ich zgodą.
  XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 15. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą
  właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy,
  przepisy o ochronie konsumenta oraz przepisy kodeksu cywilnego.
 16. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą
  rozstrzygane polubownie. W razie niedojścia Stron do porozumienia
  spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd
  powszechny.
 17. Strony są zobowiązane do powiadomienia drugiej Strony o
  zmianie adresu podczas oraz w okresie poprzedzającym
  wykonywanie Umowy